دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388 (بهار و تابستان 1388)