دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387 (پاییز و زمستان 1387)