دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز و زمستان 1386 (پاییز و زمستان 1386)