دوره و شماره: دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-192 
3. کفائت در عقد نکاح از نظر فریقین

صفحه 55-80

طاهر علی محمدی؛ خالد نبی نیا