دوره و شماره: دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-192