دوره و شماره: دوره 21، شماره 65 - شماره پیاپی 2، دی 1395، صفحه 1-172 

علمی- ترویجی

1. نهاد ولایت بر کودک و خلأها و چالش‌ها‌ی آن در فقه و حقوق

صفحه 5-29

10.30497/flj.2022.62029

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ آلاسادات افقه


2. سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر

صفحه 31-54

10.30497/flj.2022.62026

سیف اله احدی؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


6. معیار نفقه زوجه

صفحه 131-147

10.30497/flj.2022.62027

قدرت اله نیازی؛ علی رمضانی