دوره و شماره: دوره 24، شماره 70، تیر 1398، صفحه 1-250 

علمی- ترویجی

1. مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی

صفحه 5-27

10.30497/flj.2019.74772

مریم آقایی بجستانی؛ فاطمه شکری؛ نرگس خاتون امینی کمرودی


4. حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج

صفحه 63-90

10.30497/flj.2019.73783

محمدرضا کیخا؛ فاطمه چراغی پور؛ زهرا عباسی