دوره و شماره: دوره 25، شماره 73، پاییز و زمستان 1399 

علمی- ترویجی

1. رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادلة عام و خاص تربیت

صفحه 5-27

10.30497/flj.2020.239170.1573

سید مصطفی فرع شیرازی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ سید محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


علمی - پژوهشی

7. آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391

صفحه 188-157

10.30497/flj.2021.240346.1619

محمد حسین تقی‌پور درزی نقیبی؛ حمید ابهری؛ حسن حسینی مقدم


علمی - پژوهشی

9. مستحق نفقه در بائنه باردار

صفحه 233-213

10.30497/flj.2021.240225.1614

نسرین کریمی؛ فاطمه احمدی