دوره و شماره: دوره 25، شماره 73، پاییز و زمستان 1399 

علمی- ترویجی

1. رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادلة عام و خاص تربیت

صفحه 5-27

10.30497/flj.2020.239170.1573

سید مصطفی فرع شیرازی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ سید محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


علمی - پژوهشی

7. مستحق نفقه در بائنه باردار

10.30497/flj.2020.75655

نسرین کریمی؛ فاطمه احمدی