دوره و شماره: دوره 26، شماره 74، بهار و تابستان 1400 
3. اجرت‌المثل کار زوجه در حقوق افغانستان و میزان کارایی قوانین جهت دست‌یابی به آن

سیدمهدی میرداداشی؛ علیرضا پنداشته‌پور؛ اعظم خوش صورت موفق؛ عبدالخالق شفق


علمی- ترویجی

4. قاعدۀ «لکل قوم نکاح»

رضا پورمحمدی؛ علی پورمحمدی