اهداف و چشم انداز

اهداف دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده

- آشناساختن محققان به ویژه بانوان پژوهشگر با حوزه های تحقیقاتی فقه و حقوق اسلامی.

- ایجاد زمینه رشد محققان تا با شناخت مبانی فقهی و الگوهای رایج و با تأملی نو و بنیادی در علوم اسلامی به بررسی نقادانه در آن ها بپردازند.

- بررسی مقایسه ای در مفاهیم حقوق اسلامی و سایر مکاتب غربی به منظور تعامل علمی و ترویج تفکر خلاق و نقاد.