اهداف و چشم انداز

اهداف دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده

دو فصلنامه علمی «فقه و حقوق خانواده» اولین نشریه تخصصی در حوزه فقه و حقوق خانواده در کشور است که با همت گروه های علمی فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران راه‌اندازی گردید. در حال حاضر این مجله با همکاری انجمن علمی "فقه و حقوق خانواده ایران" به منظور انتشار مقالات پژوهشی مسأله محور، مقایسه‌ای و میان رشته‌ای در گستره فقه و حقوق خانواده و پاسخ گویی به شبهات، چالش‌ها و نیازهای موجود در این گستره، در زمینه‌ها و محورهای تخصصی ذیل به منظور آشناساختن محققان به ویژه بانوان پژوهشگر با حوزه های تحقیقاتی فقه و حقوق اسلامی؛ ایجاد زمینه رشد محققان جهت شناخت مبانی فقهی و الگوهای رایج با تأملی نو و بنیادی در علوم اسلامی به منظور بررسی نقادانه در آن ها؛ بررسی مقایسه ای در مفاهیم حقوق اسلامی و سایر مکاتب غربی به منظور تعامل علمی و ترویج تفکر خلاق و نقاد؛ با تاکید بر مطالعات مذهبی، فقه و حقوق خانواده  منتشر می‌شود:

 تبیین مفاهیم کاربردی نظام حقوق خانواده با رویکردی بر عملکرد محاکم و دادگاه ها؛

طرح و بررسی مقوله‌های کیفری نظام حقوقی خانواده با تکیه بر جرایم علیه اطفال، زنان و نظام خانواده؛

نقد و پاسخ‌گویی به شبهات مربوط به حقوق خانواده در اسلام؛

فلسفه حقوق و فقه با رویکردی به مسائل خانواده؛

تعارض قوانین داخلی و بین المللی در دعاوی خانوادگی و ارائه راه حل‌ها؛

فقه اهل سنت و حقوق کشورهای اسلامی در زمینه مسائل خانواده؛

وضع کشورهای اسلامی یا مسلمان‌نشین و قوانین آن‌ها در حوزه خانواده.

بررسی مقایسه‌ای مفاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی با نظام حقوقی اسلام در حوزه حقوق افراد در خانواده؛

مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب؛

 ساختارشناسی نظریه ها، تفکرات و جریان‌های حاکم بر نظام خانواده در  اسلام و غرب ؛

مطالعات انتقادی در حوزه فمنیسم و تأثیر آن در نظام حقوق خانواده  در غرب؛

 آسیب شناسی مسائل خانواده در نظام حقوقی اسلام و غرب.