اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

صدیقه مهدوی کنی

دکتری علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

s.mahdaviisu.ac.ir

سردبیر

عباس کریمی

دکتری حقوق خصوصی استاد ممتاز گروه آموزشی حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی اردبیلی

دکتری علوم جزا و جرم شناسی استاد تمام (بازنشسته) گروه جزا و جرم‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی

mohammaliardebilihotmail.com

گودرز افتخار جهرمی

دکتری حقوق استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

g_eftekharsbu.ac.ir

عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد ممتاز گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir

سید مصطفی محقق احمد آبادی

دکتری حقوق استاد گروه حقوق اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

m_mohagheghsbu.ac.ir

حسین میرمحمد صادقی

دکتری حقوق جزا - جرم شناسی استاد گروه جزا و جرم‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی

h_sadeghisbu.ac.ir

دکتر فریبا حاجی علی

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه الزهراء

faribahajyahoo.com

سید محمد حسینی

دکتری حقوق دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

criminstut.ac.ir

فائزه عظیم زاده اردبیلی

دکتری علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

azimzadehisu.ac.ir

علی اکبر فرحزادی

دکتری حقوق خصوصی و دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

ujsas.ac.ir/cv.php?cv=52&slc_lang=fa
aliakbar.farahzadiyahoo.com

احمدعلی قانع

دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشیار گروه معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)

a.ghaneisu.ac.ir

صدیقه مهدوی کنی

دکتری علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

s.mahdaviisu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ناهدة جلیل عبد الحسن سلمان الغالبی

دکتوراه الفقه و الاصول (العلوم السلامیه) استاذ جامعی برتبة استاذ فی کلیة العلوم السلامیة / جامعة کربلاء / قسم الفقه واصوله

www.researchgate.net/profile/Nahida-Abdulhassan
bairut_dsyahoo.com

حسین علی الحاج حسن

دکتوراه العلوم الاسلامیه التخصص شریعة استاذ کلیه الاداب و العلوم الانسانیه جامعه اللبنانیه

hussein.hajjhassan.1ul.edu.lb

بلاسم عزیز شبیب علوش الزاملی الموسوی

دکتوراه الفقه واصوله. استاذ جامعی فی کلیة الفقه/ جامعة الکوفة.

balasimzeezshabeebuokufa.edu.iq
.

اعضای هیات تحریریه پیشین

دکتر ابراهیم بیگ زاده

دکتری حقوق بین الملل استاد گروه حقوق بین ‏الملل دانشگاه شهید بهشتی

beigzadehlawhotmail.com

حسین مهرپور محمدآبادی

دکتری حقوق استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

z.rouzbahaniyahoo.com

دبیر اجرایی

الهه حاجیان حیدری

کارشناسی ارشد

Publications Office Manager
nashriatisuw.ac.ir

ویراستار ادبی

اسماعیل دهقان طرزجانی

زبان و ادبیات فارسی ویراستار ادبی نشریه

smaeeldehghangmail.com