اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر صدیقه مهدوی کنی

دکتری علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

s.mahdaviisu.ac.ir

سردبیر

دکتر عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی اردبیلی

علوم جزا و جرم شناسی استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی

mohammaliardebilihotmail.com

دکتر گودرز افتخار جهرمی

حقوق استاد دانشگاه شهید بهشتی

g_eftekharsbu.ac.ir

دکتر ابراهیم بیگ زاده

حقوق بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

beigzadehlawhotmail.com

دکتر عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

abkarimiut.ac.ir

دکتر سید مصطفی محقق احمد آبادی

دکتری حقوق استاد دانشگاه شهید بهشتی

m_mohagheghsbu.ac.ir

دکتر حسین میرمحمد صادقی

دکتری حقوق جزا - جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

h_sadeghisbu.ac.ir

حسین مهرپور محمدآبادی

دکتری حقوق استاد دانشگاه شهید بهشتی

z.rouzbahaniyahoo.com

دکتر فریبا حاجی علی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه الزهراء

faribahajyahoo.com

دکتر سید محمد حسینی

حقوق دانشیار دانشگاه تهران

criminstut.ac.ir

دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی

دکتری علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران

azimzadehisu.ac.ir

احمدعلی قانع

دانشیار گروه معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

a.ghaneisu.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

دکتر اکرم جودی نعمتی

دکتری ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

a_judyyahoo.com

دبیر اجرایی

الهه حاجیان حیدری

کارشناسی ارشد

Publications Office Manager
nashriatisuw.ac.ir