اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 797
تعداد پذیرش 148
تعداد عدم پذیرش 546
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 313

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 244
تعداد مشاهده مقاله 332704
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 275 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 156 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 155 روز
درصد پذیرش 19 %