سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک

مشترکین گرامی، جهت اشتراک دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده با شماره تماس های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن: 3- ۲۲۰۹۴۹۰۳-۰۲۱ 70یا 67 یا  22131866  021   داخلی 220 یا 221

فرم اشتراک دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده

نوع اشتراک : شخصی            مؤسسه علمی           سایر موارد 

نام :                    نام خانوادگی :

شغل و  میزان تحصیلات :

نشانی :

کد پستی :                                     صندوق پستی:

درخواست اشتراک از شماره :

مبلغ پرداختی : .......................................................... (ریال)