داوران شماره 70/ بهار و تابستان 1398

داوران شماره 70/بهار و تابستان 1398 

مدیر داخلی: دکتر زهره خانی

راحله الیاسی

استادیار دانشگاه علوم انتظامی

کبری پور عبدالله

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

زهره خانی

استادیار پژوهشگاه امام خمینی

عاطفه عباسی کلیمانی

استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

اعظم غیاثی ثانی

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

بشری محمدی فر

مربی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

سعید نظری توکلی

دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران