داوران شماره 71/ پاییز و زمستان 1398

داوران شماره 71/ پاییز و زمستان 1398 
 
مدیر داخلی: دکتر زهره خانی
 

راحله الیاسی

استادیار دانشگاه علوم انتظامی

کبری پور عبدالله

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

مریم حسینی آهق

استادیار بنیاد دائره المعارف اسلامی

مهرشاد شبابی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

عابدین صفری کاکرودی

استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی

عاطفه عباسی کلیمانی

استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر عیسی علیزاده

استادیار پژوهش دانشگاه علم و فرهنگ

اعظم غیاثی ثانی

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

سعید نظری توکلی

دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران