داوران شماره 72/بهار و تابستان1399

داوران شماره 72/بهار و تابستان1399 

مدیر داخلی: دکتر فاطمه فلاح تفتی

 

مریم ابن تراب

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال

احمدعلی قانع

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

حمیدرضا بهروزی زاد

استادیار موسسه آموزش عالی مازیار

کبری پور عبدالله

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

هاله حسینی اکبرنژاد

دکتری تخصصی حقوق بین الملل

زهره خانی

استادیار پژوهشگاه امام خمینی

منیر حق خواه

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

زهرا راستی

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

سهیلا رستمی

استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان

عاطفه ذبیحی

دانشجوی دکتری حقوق

عاطفه عباسی کلیمانی

استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

فائزه عظیم زاده اردبیلی

دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

اعظم غیاثی ثانی

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

فاطمه فلاح تفتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

مهرشاد شبابی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

زهرا لامع

دکتری تخصصی حقوق

مریم السادات محقق داماد

استادیار حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

معصومه مظاهری

دانشیار دانشگاه شهید مطهری

مریم منوچهری

دکتری تخصصی حقوق

رقیه السادات مومن

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

صدیقه مهدوی کنی

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

مریم ورزدار

مربی