داوران شماره 68/بهار و تابستان 1397

داوران شماره 68/بهار و تابستان 1397 

مدیر داخلی: دکتر رقیه السادات مومن

محمدعلی اردبیلی

استاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

مهدی اسماعیلی

استادیار گروه فقه دانشگاه آل طه

فاطمه بداغی

دکترای حقوق خصوصی

زهرا راستی

استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

فائزه عظیم زاده اردبیلی

دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

بشری محمدی فر

مربی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

دکتر فائزه مقتدایی

دکتری جزا و جرمشناسی

رقیه السادات مومن

استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)