داوران شماره 69/پاییز و زمستان 1397

داوران شماره 69/پاییز و زمستان 1397 

مدیر داخلی: دکتر رقیه السادات مومن

 

هاله حسینی اکبرنژاد

دکتری تخصصی حقوق بین الملل

کبری پور عبدالله

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

زهرا راستی

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

فریده سعیدی

مربی پژوهش دانشنامه جهان اسلام

هاجر کاظمی افشار

مربی بنیاد دائرة المعارف اسلامی

بشری محمدی فر

مربی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

مریم منوچهری

دکتری تخصصی حقوق

رقیه السادات مومن

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)