اولویت های پژوهشی و کاربرگهای مربوطه

راهنمای نویسندگان

اولویتهای پژوهشی و کاربرگهای مربوطه

 مولف محترم لازم است در زمان ارسال مقاله فرم تعارض منافع و  تعهدنامه اخلاقی تکمیل و ارسال گردد.

 قبل از ارسال مقاله توجه داشته باشید که مقاله با یکی از اولویتهای پژوهشی 12گانه مجله همخوانی داشته باشد.

اولویتهای پژوهشی: 1ـ مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب؛ 2ـ ساختارشناسی نظریه ها، تفکرات و جریان‌های حاکم بر نظام خانواده در  اسلام و غرب ؛

3ـ مطالعات انتقادی در حوزه فمنیسم و تأثیر آن در نظام حقوق خانواده  در غرب؛ 4ـ بررسی مقایسه‌ای مفاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی با نظام حقوقی اسلام در حوزه حقوق افراد در خانواده؛ 5ـ آسیب شناسی مسائل خانواده در نظام حقوقی اسلام و غرب ؛ 6ـ طرح و بررسی مقوله‌های کیفری نظام حقوقی خانواده با تکیه بر جرایم علیه اطفال، زنان و نظام خانواده؛ 7ـ تبیین مفاهیم کاربردی نظام حقوق خانواده با رویکردی بر عملکرد محاکم و دادگاه ها؛8ـ فلسفه حقوق و فقه با رویکردی به مسائل خانواده؛ 9ـ نقد و پاسخ‌گویی به شبهات مربوط به حقوق خانواده در اسلام ؛ 10ـ تعارض قوانین داخلی و بین المللی در دعاوی خانوادگی و ارائه راه حل‌ها؛ 11ـ فقه اهل سنت و حقوق کشورهای اسلامی در زمینه مسائل خانواده؛ 12ـ وضع کشورهای اسلامی یا مسلمان‌نشین و قوانین آن‌ها در حوزه خانواده.

از نویسنده(گان) محترم تقاضا می شود جهت تسریع در بررسی و انتشار به موقع مقاله نکات  را رعایت فرمایند؛ در صورت عدم رعایت نکات، مقاله بازگردانده خواهد شد.

مطالعه راهنمای نویسندگان:

  اولویت های پژوهشی

محتوای مقاله

تنظیم کتابنامه

شیوه‌نامه استناددهی به روش APA

راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات

سایر مقررات