تنظیم قطع و اندازه و قلم مقالات

راهنمای نویسندگان

تنظیم قطع و اندازه و قلم مقالات 

 - مقاله در نرم‌‌افزار Word با اندازه و قلم ذیل تنظیم شوند:

موضوع

اندازه و قلم

عنوان مقاله

فارسی

ءB YAGUT 18 Bold

انگلیسی

Time New Roman 18 Bold

نام نویسنده(گان)

فارسی

B Yagut 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 11 Bold

پانویس

فارسی

B Yagut 10 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

تیترها

فارسی

B Yagut 15 Bold

انگلیسی

Time New Roman 15 Bold

چکیده و واژگان کلیدی

فارسی

B Yagut 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 11 Regular

متن اصلی مقاله

فارسی

B Yagut 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 12 Regular

عنوان جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Yagut 10 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10 Bold

متن جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Yagut 10 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

منبع جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Yagut 10 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

رابطه

فارسی

B Yagut 13 Regular

انگلیسی

Time New Roman 11 Regular

یادداشت‌ها

فارسی

B Yagut 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

کتابنامه

فارسی

B Yagut 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 12 Regular

تذکر:

- اندازه واژگان زبان عربی همانند موضوعات فارسی، و با قلم B Badr تنظیم شوند.

- فاصله خطوط در کل متن مقاله 1 باشد.

- در صورت استفاده از فرمول(رابطه)، تمامی موارد با ذکر رابطه و شماره پیاپی آن، از گزینهEquation  استخراج شود.

- حجم مقاله بین 3000 تا 9000 واژه (بین 15 تا 25صفحه) باشد.

- با استفاده از گزینه Spacing در Paragraph فواصل قبل تیترها با 0 رج(فاصله) درج شوند.

- در پاراگراف‌ها -غیر از پاراگراف اول-، با استفاده از گزینه Indentation در Paragraph به میزان 0.39 تورفتگی ایجاد شود.

- عنوان جدول با روش شماره‌گذاری عددی پیاپی در بالای جدول و منبع آن در قسمت پایین آورده شود.

- عنوان نمودار(شکل) با روش شماره‌گذاری عددی پیاپی همراه منبع در پایین نمودار(شکل) آورده شود.

- متن سطر اول جداول Bold و با استفاده از گزینه Shading در Paragraph با رنگ خاکستری رنگ‌آمیزی شود.

- در صورت طولانی بودن جدول و انتقال سطرها به صفحات بعدی، متن سطر اول جداول با استفاده از گزینه Data در LAYOUT تکرار شود.

- عناوین(تیترها) اصلی و فرعی (غیر از چکیده، مقدمه، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و کتابنامه) با روش شماره‌گذاری عددی پیاپی از راست به چپ تنظیم شود.