داوران و مدیر داخلی شماره 73/ پاییز و زمستان 1399

محمد پارسا

دکترای تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی

حمیدرضا بهروزی زاد

استادیار موسسه آموزش عالی مازیار

کبری پور عبدالله

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

هاله حسینی اکبرنژاد

دکتری تخصصی حقوق بین الملل

منیر حق خواه

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

زهرا راستی

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

سهیلا رستمی

استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان

عاطفه عباسی کلیمانی

استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

فائزه عظیم زاده اردبیلی

دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

اعظم غیاثی ثانی

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

فاطمه فلاح تفتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

مهرشاد شبابی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

زهرا لامع

دکتری تخصصی حقوق

مریم السادات محقق داماد

استادیار حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

رقیه السادات مومن

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

مهشیدسادات طبایی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد الکترونیکی

راحله الیاسی

استادیار دانشگاه علوم  انتظامی

داوران شماره 73/ پاییز و زمستان 1399 

مدیر داخلی: فاطمه کاظم پور فرد