داوران و مدیر داخلی شماره 74/ بهار و تابستان 1400

داوران و مدیر داخلی شماره 74/ بهار و تابستان 1400

 

مدیر داخلی: دکتر مریم السادات محقق داماد

محمد پارسا

دکترای تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی

حمیدرضا بهروزی زاد

استادیار موسسه آموزش عالی مازیار

کبری پور عبدالله

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

هاله حسینی اکبرنژاد

دکتری تخصصی حقوق بین الملل

منیر حق خواه

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

زهرا راستی

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

سهیلا رستمی

استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان

عاطفه عباسی کلیمانی

استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

مهزاد صفاری نیا

استادیار گروه حقوق دانشگاه رفاه

اعظم غیاثی ثانی

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

فاطمه فلاح تفتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

زهرا آل اسحاق خوئینی

استادیار  گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه الزهرا

زهرا لامع

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه رفاه

مریم السادات محقق داماد

استادیار حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

رقیه السادات مومن

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

فاطمه قناد

استادیار گروه حقوق  دانشگاه شهید بهشتی

زهره خانی

استادیار گروه حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

فاطمه

بداغی

دکتری تخصصی حقوق خصوصی و مستشار قضایی اداره کل تدوین لوایح و مقرراتکلینیک حقوقی

زهرا یوسفی

استادیار و وکیل دادگستری

فاطمه کاظم پور فرد

هیئت علمی دانشگاه امام صادق

مرتضی طبیبی

استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان