داوران و مدیر داخلی شماره 75 / پاییز و زمستان 1400

داوران شماره 75/ پاییز و زمستان 1400 

مدیر داخلی: دکتر مریم السادات محقق داماد

دکتر زهرا آل اسحاق خوئینی

 

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا (س)

دکتر سیامک ایرانی

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد تبریز

دکتر حمیدرضا بهروزی‌زاد

استادیار موسسه آموزش عالی مازیار

دکتر کبری پورعبدالله

استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر هاله حسینی اکبرنژاد

دکتری حقوق بین الملل

دکتر منیر حق‌خواه

استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر زهره خانی

استادیار پژوهشکده امام خمینی

عاطفه ذبیحی بیدگلی

دکتری حقوق خصوصی

زهرا راستی

استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر مهزاد صفاری‌نیا

استادیار گروه حقوق دانشگاه رفاه

عاطفه عباسی کلیمانی

استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر اعظم غیاثی ثانی

استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

فاطمه کاظم‌پورفرد

مربی گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر فاطمه فلاح تفتی

استادیار گروه فقه دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر زهرا لامع

استادیار گروه فقه دانشگاه رفاه

دکتر مریم‌السادات محقق داماد

استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر بشری محمدی فرد

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

دکتر رقیه‌السادات مؤمن

استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر زهرا یوسفی

دکتری حقوق