داوران

منتخب هیأت داوران شماره 68/بهار و تابستان 1397 (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر مهدی اسماعیلی، دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر فاطمه بداغی، دکتر زهرا راستی، دکتر فائزه عظیم‏زاده اردبیلی، دکتر بشری محمدی فر، دکتر فائزه مقتدایی، دکتر رقیه سادات مؤمن.

منتخب هیأت داوران شماره 69/پاییز و زمستان 1397 (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر هاله اکبرنژاد حسینی، دکتر کبری  پور عبدالله،  دکتر زهرا راستی، دکتر فریده سعیدی، دکتر هاجر کاظمی افشار، دکتر بشری محمدی فرد، دکتر مریم منوچهری، دکتر رقیه سادات مؤمن.

منتخب هیأت داوران شماره 70/بهار و تابستان 1398 (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر راحله الیاسی، دکتر کبری پورعبدالله، دکتر زهره خانی، دکتر عاطفه عباسی کلیمانی، دکتر اعظم غیاثی ثانی، دکتر بشری محمد زاده، دکتر زینب محمدی فرد، دکتر سعید نظری توکلی.

منتخب هیأت داوران شماره 71/پاییز و زمستان 1398 (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر راحله الیاسی، دکتر کبری پورعبدالله، دکتر مریم حسینی آهق،دکتر مهرشاد شبابی، دکتر عابدین صفری کاکرودی، دکتر عاطفه عباسی کلیمانی، دکتر عیسی علیزاده، دکتر اعظم غیاثی ثانی، دکتر سعید نظری توکلی.

منتخب هیأت داوران شماره 72/بهار و تابستان1399 (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر مریم ابن تراب، دکتر احمدعلی قانع، دکتر حمیدرضا بهروزی زاد، دکتر کبری پور عبدالله، دکتر هاله حسینی اکبرنژاد، دکتر زهره خانی، دکتر منیر حق خواه، دکتر زهرا راستی، دکتر سهیلا رستمی عاطفه ذبیحی، دکتر عاطفه عباسی کلیمانی، دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی، دکتر اعظم غیاثی ثانی، دکتر فاطمه فلاح تفتی، دکتر مهرشاد شبابی، دکتر زهرا لامع، دکتر مریم السادات محقق داماد، دکتر معصومه مظاهری، دکتر مریم منوچهری، رقیه السادات مومن، دکتر صدیقه مهدوی کنی، دکتر مریم ورزدار.

منیر حق خواه

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

محمدعلی اردبیلی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

افتخار دانش پور

استادیار  دانشگاه مذاهب اسلامی

عیسی علیزاده

استادیار پژوهش دانشگاه علم و فرهنگ

زهره خانی

استادیار پژوهشگاه امام خمینی

مریم السادات محقق داماد

استادیار حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

هما داوودی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

مهدی اسماعیلی

استادیار دانشگاه آل طه

سعید حکیمی ها

استادیار دانشگاه امام حسین (ع(

احمدعلی قانع

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

کبری پور عبدالله

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

زهرا راستی

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

رقیه السادات مومن

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

سعید بیگدلی

استادیار دانشگاه زنجان

محمد رسایی

استادیار دانشگاه شهید مطهری

فاطمه فلاح تفتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

راحله الیاسی

استادیار دانشگاه علوم انتظامی

محمد مهدی لبیبی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

فاطمه قناد

استادیار گروه جزاو جرم شناسی دانشگاه تهران

فائزه مقتدایی

استادیار گروه حقوق دانشگاه ازاد اسلامى

طیبه قدرتی

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامى

مهشیدسادات طبایی

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

محمود حکمت نیا

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

مرتضی طبیبی

استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

فاطمه کاظمپور فرد

استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

عاطفه عباسی کلیمانی

استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

نرگس ایزدی

استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

سید محمد رضوی

استادیار گروه حقوق دانشگاه بیرجند

عابدین صفری کاکرودی

استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی

سیدعلی علوی قزوینی

استادیار گروه حقوق دانشگاه قزوین

سهیلا رستمی

استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان

سید عبدالمطلب احمدزاده

استادیار گروه حقوق دانشگاه مفید

فریبا افضلی قادی

استادیار گروه فقه دانشگاه مذاهب اسلامی

صدیقه مهدوی کنی

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

اعظم غیاثی ثانی

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

حمیدرضا بهروزی زاد

استادیار موسسه آموزش عالی مازیار

مریم حسینی آهق

استادیار بنیاد دائره المعارف اسلامی

فرج الله هدایت نیا

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

حمیدرضا بصیری

استادیارگروه فقه و مبانی اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

غلامعلی سیفی زیناب

استاریار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

امیرحسن نیازپور

استایار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

فریبا شایگان

اسستاد گروه جامعه شناسی پلیس زن

عاطفه ذبیحی

دانشجوی دکتری حقوق

صدرا خالقی

دانشگاه علامه طباطبایی

سعید عدالت نژاد

دانشیار بنیاد دایره المعارف اسلامی

مریم ابن تراب

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال

مهرشاد شبابی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

علیرضا ابوالفضلی

دانشیار دانشگاه دارالحکمه کانادا

معصومه مظاهری

دانشیار دانشگاه شهید مطهری

سیدابوالقاسم نقیبی

دانشیار دانشگاه شهید مطهری

حسنعلی موذن زادگان

دانشیار گروه حقوق جزاو جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

سعید نظری توکلی

دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران

فائزه عظیم زاده اردبیلی

دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

زهرا یوسفی

دکتری تخصصی

مریم منوچهری

دکتری تخصصی حقوق

زهرا لامع

دکتری تخصصی حقوق

زهره رحیم زاده

دکتری تخصصی حقوق

هاله حسینی اکبرنژاد

دکتری تخصصی حقوق بین الملل

رحیم نوبهار

دکتری تخصصی حقوق خصوصی

هاله اکبرنژاد حسینی

دکتری تخصصی حقئق بین الملل

اشکان نعیمی

 دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق،الهیات و معارف اسلامی

فاطمه بداغی

دکترای حقوق خصوصی

زینب محمدزاده

دکتی فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشگاه امام خمینی (تهران)

لیلاسادات اسدی

قاضی و مستشار قوه قضائیه

مریم ورزدار

مربی

هاجر کاظمی افشار

مربی بنیاد دائرة المعارف اسلامی

فریده سعیدی

مربی پژوهش دانشنامه جهان اسلام

بشری محمدی فر

مربی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

فریده شکری

مستشار قوه قضائیه

علیرضا برجی

وکیل پایه یک دادگستری

فاطمه ابراهیمی

دکتری جزا و جرمشناسی